แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคลิก หนังสือแจ้งอบรม

ขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใน 23 เมษายน 2557คลิก

หนังสือแจ้งกำหนดการตรวจรับครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเตรียมประสานการตรวจรับกับบริษัทต่อไปคลิก

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอให้สถาบัน/ศูนย์ ตรวจสอบ แผน/ผลการบันทึกข้อมูลในระบบบริการตามภารกิจ ให้ตรงกับ ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตามที่กรมฯกำหนด ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557


หนังสือแจ้งขอเข้าดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 โซนภาคใต้ 12 จังหวัด คลิก


โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ปรับแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการติดตั้งและตรวจรับพัสดุ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามสถานการณ์ทางการเมือง จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ ดำเนินการเตรียมการติดตั้งครุภัณฑ์ การตรวจรับพัสดุและเข้าร่วมประชุม โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายการดังนี้

1.หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ คลิก

2.หนังสือเชิญประชุม รุ่น1 รุ่น2
3.กำหนดการประชุม คลิก
4.แบบตอบรับการประชุมออนไลน์ คลิกหรือจะสแกนส่งอีเมล์มาที่ winai@dsd.go.th โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
5.รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม คลิก
6.รายการครุภัณฑ์ห้อง IT และ ห้อง CAD คลิก
7.รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรคลิก
8.หนังสือแผนการติดตั้งของบริษัท คลิก
9.หนังสือขอติดตั้งก่อนการฝึกอบรมคลิก
10.รายชื่อกรรมการตรวจรับพัสุด คลิกรายชื่อกรรมการที่เปลียนแปลงเพิ่มเติม
11.ผังการติดตั้งคลิก
12.คู่มือการตรวจรับพัสดุ คลิก
13.รายละเอียดครุภัณฑ์ คลิก
14.สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คลิก
15.ใบตรวจรับพัสดุ คลิก
16.แบบรายงานผลการติดตั้ง คลิก
17.สรุปการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ห้องฝึกอบรม คลิก
18.การบริการหลังการขาย คลิก
19.คู่มือการใช้โปรแกรมแบคอัพข้อมูล คลิกimage 1

ระบบบริการตามภารกิจ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ฝึกอบรม/ทดสอบ/ส่งเสริม
Server หลัก     Server สำรอง

image 5

ระบบประกันสังคมกรณีว่างงาน


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

image 8

ระบบการฝึกอบรมของส่วนราชการ


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน